Wiktor Gabrusewicz
Prezes Zarządu

Spółka CGS-AUDYTOR jest polską firmą audytorską funkcjonującą na rynku usług od listopada 1992 roku.
Nowa siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu, ul. Przemysłowa 46A/141. (Do stycznia 2009 roku był to Stary Rynek 87/88.)
Spółka CGS-AUDYTOR została wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 541.
Spółka CGS-AUDYTOR skupia ponad czterdziestu biegłych rewidentów o najwyższych kwalifikacjach. Współpracujemy ze specjalistami w zakresie finansów, rozliczeń podatkowych oraz zagadnień prawnych. Należy podkreślić, że w Spółce zatrudnionych jest kilkanaście osób, które odbywają aplikacje związane z uzyskaniem tytułu biegłego rewidenta.

REGON: 632061794
NIP: 778-01-49-401

PKO BP S.A. I O/POZNAŃ
78 1020 4027 0000 1802 0031 8055

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu
VIII  Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  KRS: 0000053463
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł

Przedstawiamy sprawozdanie z przejrzystości działania zgodnie z art. 88 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego:
– za 2009 rok (Pobierz),
– za 2010 rok (Pobierz),
– za 2011 rok (Pobierz),
– za 2012 rok (Pobierz),
– za 2013 rok (Pobierz).